Konsultacje w szkołach

Informujemy, że w związku z  ogłoszonymi przez MEN wytycznymi dot. umożliwienia konsultacji w szkołach:
– od 25 maja 2020 – dla uczniów klasy 8 SP i maturzystów
– od 01 czerwca 2020 – dla wszystkich uczniów

oraz informacjami uzyskanymi od wychowawców naszych uczniów po zebraniach z rodzicami w dniu 18 maja 2020, pragniemy poinformować, że ze względu na brak zainteresowania uczniów i rodziców udziałem w konsultacjach w szkole, odstąpiliśmy od opracowania harmonogramu stałych konsultacji w naszych placówkach.

Jednocześnie nadmieniam, że istnieje możliwość organizacji ewentualnych konsultacji (indywidualnych lub grupowych) w szkole po wcześniejszym zgłoszeniu (2-3 dni wcześniej) takiej potrzeby przez ucznia/rodzica – wychowawcy lub wicedyrektorowi ds. pedagogicznych – p. Annie Sorokanycz i uzgodnieniu daty oraz godziny spotkania z nauczycielem.

Z uwagi na konieczność realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów na zajęciach lekcyjnych prowadzonych w formie nauki zdalnej dla wszystkich uczniów – zwracamy uwagę, że ewentualne konsultacje będą mogły odbywać się tylko w godzinach popołudniowych, przy uwzględnieniu obowiązujących wytycznych, że np. grupa uczniów na konsultacjach nie może być większa niż 12 osób.