Nowy rachunek bankowy Rady Rodziców do wpłat na komitet rodzicielski!

Informujemy, że Rady Rodziców Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowy GIMBASKET  podjęły uchwałę o otwarciu wspólnego rachunku bankowego do wpłat na komitet rodzicielski i ustaliły wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2017/2018 na kwotę: 100 PLN rocznie. Rodzice proszeni są wpłacanie składek na konto w BZ WBK nr: 50 1090 2590 0000 0001 3510 8263 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka – Rada Rodziców.

Otrzymane środki finansowe, zgodnie z regulaminem Rad Rodziców, przeznaczone są na  pomoc materialną (pośrednią i bezpośrednią) uczniom tj:nagradzanie uczniów  za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach, olimpiadach i zawodach sportowych, za współzawodnictwo indywidualne i klasowe, za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, wspieranie działań pozalekcyjnych organizowanych w szkole i przez szkołę, zakup pomocy dydaktycznych  oraz finansowanie innych wydatków wspierających  działania szkół.