projekty

Wrocław, 11.03.2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w projekcie „Rozwój GIMBASKET drogą do sukcesu uczniów” nr WND-POKL.09.01.02-02-081/10 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym dalej Projektem zgodnie z przedmiotem zamówienia przedstawionym poniżej.

Zamawiający

Reprezentowane przez: Robert Kościuk
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Robert Kościuk
Dane kontaktowe w sprawie zamówienia: tel. 71 325-23-07, fax. 71 324-69-36, e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl

Projekt
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i jakości usług edukacyjnych poprzez realizację programu rozwojowego w placówce GIMBASKET. W szkoleniach weźmie udział co najmniej 62 uczniów.

Przedmiot zamówienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w Projekcie dla uczniów Gimnazjum i Liceum Sportowego Gimbasket wg poniższej listy.

 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Kółko matematyczno-fizyczne” dla 15 uczniów w 3 grupach po 120 godzin szkoleniowych (razem 360 godzin);
 2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla 40 uczniów w 4 grupach po 80 godzin szkoleniowych (razem 320 godzin);
 3. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne „Z matematyką za pan brat” dla 15 uczniów 80 godzin szkoleniowych;
 4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne „Podstawy przedsiębiorczości i biznesu” dla 20 uczniów 20 godzin szkoleniowych;
 5. Zajęcia z przedmiotów geograficzno-przyrodniczych dla 20 uczniów 20 godzin szkoleniowych;
 6. Doradztwo zawodowe – grupowe. Dla 62 uczniów w 6 grupach po 10 godzin szkoleniowych (razem 60 godzin);
 7. Doradztwo zawodowe indywidualne spotkania z uczniami. 200 godzin spotkań indywidualnych. Liczba uczniów zostanie określona przez Zamawiającego jednak nie więcej niż 100 osób;
 8. Warsztaty psychologiczne – grupowe. Dla 62 uczniów w 6 grupach po 10 godzin szkoleniowych (razem 60 godzin);
 9. Warsztaty psychologiczne – indywidualne spotkania z uczniami. 200 godzin spotkań indywidualnych dla minimum 20 uczniów (maksimum 100). Liczbę określi Zamawiający;

Szczegółowy program zajęć zostanie zatwierdzony przez wspólnie przez Zamawiającego i oferenta, a następnie zatwierdzony przez Zamawiającego na podstawie propozycji własnych i oferenta. Kody CPV zamówienia ( wspólny słownik zamówień): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80521000-2 usługi opracowywania programów szkoleniowych, 80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. Jedna godzina szkoleniowa jest rozumiana w znaczeniu wymogów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kadra prowadząca zajęcia musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. Osoby te muszą przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiednie wykształcenie i predyspozycje do przeprowadzenia szkoleń. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej kadry na wszystkie szkolenia wymienione w przedmiocie zamówienia. O wielkości grup decyduje Zamawiający. Wykonawca będzie zobowiązany do spełnienia wymogów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie sposobu prowadzenia szkoleń i dokumentacji szkoleniowej.

Wymogi dotyczące oferenta:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
 2. Doświadczenie w realizacji zadań szkoleniowo-doradczych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 3. Uprawnienia do prowadzenia zajęć szkoleniowych;
 4. Uprawnienia do prowadzeniu usług poradnictwa zawodowego.

Metodologia Ogólna

 • Wykonawca świadczyć będzie usługi zgodnie z bieżącymi ilościowymi zamówieniami Zamawiającego wg przedstawionego harmonogramu;
 • Zamawiający wyklucza możliwość składania oferty częściowej;
 • Sposób i terminy realizacji oferty
  Szkolenia mają zostać przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że wszystkie lub większość szkoleń zostanie przeprowadzona na terenie obu szkół. Wszystkie szkolenia mają odbyć się w okresie 19.03.2011r. – 29.02.2012r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego.

  Kryteria oceny ofert
  Cena: 100% Inne: nie dotyczy
  Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie.

  Sposób przygotowania oferty pisemnej
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem podając ceny brutto za całość i poszczególne rodzaje szkoleń.
  Zaleca się złożenie oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2

  Sposób składania ofert
  Ofertę na załączonym wzorze formularza należy złożyć w terminie do dnia 18 marca 2011r. do godz. 16.00 w formie:

  • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: ul. Toruńska 76, Wrocław 51-414, sekretariat szkoły;
  • lub faxem na nr: 71 324-69-36;
  • lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl.

  lista załączników
  załącznik 1

  załącznik 2

  zdjęcie dnia

  gimbasket

  kod QR

  gimbasket