Program stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego 2016

Informujemy, że Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił XVII edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2016/2017.
Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka i Żórawina).
Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej mecenatem Powiatu Wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji.
Stypendia są przyznawane w 3 kategoriach:
1. naukowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 posiadają szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75
2. artystyczna – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuk artystycznych, którzy uzyskali w roku szkolnym 2015/2016 średnią ocen co najmniej 4,0
3. sportowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 posiadają osiągnięcia w dyscyplinach sportowych potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 3,75.
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy na dzień składania wniosku o stypendium są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego oraz w nadchodzącym roku szkolnym będą uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych (kończących się egzaminem maturalnym) i otrzymali w roku szkolnym 2015/2016 co najmniej ocenę poprawną z zachowania.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Stypendia Rady Powiatu”.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi lub w pokojach nr 402 i 403 bądź przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).
Do wniosku należy dołączyć: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego, kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystycznych w roku szkolnym 2015/2016 (na podstawie których przyznawane będą punkty dodatkowe).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 71/722 18 22 oraz 71/722 18 41, lub w pok. nr 402 i 403.