rekrutacja liceum

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.CZYNNOŚCIDATAGODZ.MIEJSCE
 

1.

 Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ( formularz do pobrania na stronie)

 UWAGA: Szkoła nie jest ujęta w elektronicznym  systemie rekrutacji do szkół gminy Wrocław, gdyż organem prowadzącym publicznego gimnazjum jest osoba fizyczna,   a nie gmina! Właściwe podanie do szkoły do pobrania na stronie

     od 4 maja  2018

 8.00- 15.00

 sekretariat szkół GIMBASKET

ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307 lub e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl

 

2.Uzupełnienie podania o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 22 do 26 czerwca 20188.00 – 15.00sekretariat szkół GIMBASKET

ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307

3. Uzupełnienie  złożonej dokumentacji o 

 •  trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
 • kartę zdrowia od pielęgniarki szkolnej
od 25 czerwca do 18 lipca 20188.00 – 15.00sekretariat szkół GIMBASKET

ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307

4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 28 czerwca 20188.00 -15.00sekretariat szkół GIMBASKET ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum

 13 lipca 2018

do 15.00sekretariat szkół GIMBASKET, ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307 
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia w wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu podania o przyjęcie do liceum.   do 25 lipca 20178.00 -15.00sekretariat szkół GIMBASKET

ul.Drukarska 50 lub e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl,

tel. 71 3252307

7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum    26 lipca 2018do 15.00Informacja w formie listy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły
8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole   27 lipca 2018
   pisemnie, zgodnie z  Zarządzenie, nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 09.01.2018

 W dniu 14 KWIETNIA 2018 (sobota) w godzinach 10.00 – 13.00 Liceum Sportowe GIMBASKET zaprasza wszystkich kandydatów wraz z rodzicami na DZIEŃ OTWARTY!  O godz. 10.00  odbędzie się spotkanie informacyjno – organizacyjne dla kandydatów i ich rodziców do liceum z dyrekcją (aula)

UWAGA! W tym samym dniu odbędą się testy do sekcji sportowych UKS GIMBASKET:
godz.11.30koszykówka i lekkoatletyka  – hala sportowa ul.Drukarska 50
ratownictwo wodne (zapisy i  wyznaczenie terminu testów na pływalni)

Wszyscy zainteresowani powinni posiadać ze sobą aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej (od lekarza pierwszego kontaktu/rodzinnego) lub ważną książeczkę zdrowia sportowca oraz odzież i obuwie sportowe (adekwatne do dyscypliny!).

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkół tel.71 3252307 lub na e-mail:sekretariat@gimbasket.edu.pl

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie:

 • punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w przeliczeniu ze skali procentowej w zakresie:
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
 • przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • punkty za osiągnięcia uczniów – ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wg kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. maksymalnie 100 pkt za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
  w gimnazjum
  – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (w przypadku 2 – brany jest pod uwagę lepszy wynik),
 2. maksymalnie 72 pkt za oceny z 4 następujących przedmiotów:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego (w przypadku 2 – brany jest pod uwagę lepszy wynik)
 3. oraz jednego przedmiotu dodatkowego: biologia
  1. zgodnie z zasadą:
   1. celujący                          – 18 pkt
   2. bardzo dobry                 – 17 pkt
   3. dobry                              – 14 pkt
   4. dostateczny                   –   8 pkt
   5. dopuszczający               –   2 pkt
 4. maksymalnie 28 pkt za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
  w tym:

  1. 7 pkt za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
  2. maksymalnie 18 pkt za inne osiągnięcia w tym: co najmniej 15 pkt za szczególne osiągnięcia
   w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 14 marca 2017 r., § 6;
  3. 3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);
Razem: 200 pkt
Kryteria – świadectwoPunkty w postępowaniu rekrutacyjnym (maksymalne)
Aktywność na rzecz innych ludzi (działalność społeczna)3 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem7pkt
Szczególne osiągnięcia18 pkt
Wynik z języka polskiego18 pkt
Wynik z matematyki18 pkt
Wynik z jęz. angielskiego lub innego języka nowożytnego nauczanego w szkole18 pkt
Wynik z biologii18 pkt
max 100 pkt
Kryteria – egzamin gimnazjalnyWyniki z egzaminu gimnazjalnego w %Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Wynik z jęz. polskiego100%x 0,2 = 20 pkt
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie100%x 0,2 = 20 pkt
Wynik z matematyki100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii)100%x 0,2 = 20 pkt
Wynik z jęz. obcego na poziomie podstawowym100%x 0,2 = 20 pkt
max 100 pkt
Razem                                                 200 pkt

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla gimnazjalistów oraz konkursów, turniejów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty inne podmioty działające na terenie szkoły na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na podstawie dyplomu lub zaświadczenia kuratora oświaty (lub dyrektora gimnazjum), przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum – dokument może być składany: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo może być także składany w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – dokument może być składany: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo może być także składany w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.