rekrutacja liceum

TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.CZYNNOŚCIDATAGODZ.MIEJSCE
 

1.

 Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ( formularz do pobrania: podanie-liceum-rekrutacja-2019)

 UWAGA: Szkoła nie jest ujęta w elektronicznym  systemie rekrutacji do szkół gminy Wrocław, gdyż organem prowadzącym placówkę jest osoba fizyczna,  a nie gmina! Konieczne złożenie podania w formie papierowej (osobiście, listownie lub drogą mailową na adres:sekretriat@gimbasket.edu.pl)

     od 16  marca   2019 do 25 czerwca 2019

 8.00- 15.00

 sekretariat szkół GIMBASKET

ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307 lub e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl

 

2.Uzupełnienie podania o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 do 25 czerwca 20198.00 – 15.00sekretariat szkół GIMBASKET

ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307

3. Uzupełnienie  złożonej dokumentacji o 

 •  dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
 • kartę zdrowia od pielęgniarki szkolnej
od 26 czerwca do 02  września 20198.00 – 15.00sekretariat szkół GIMBASKET

ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307

4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 28 czerwca 20198.00 -15.00sekretariat szkół GIMBASKET ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum

  do 5 lipca 2019

do 15.00sekretariat szkół GIMBASKET, ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307 
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia w wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu podania o przyjęcie do liceum.   do 24 lipca 20198.00 -15.00sekretariat szkół GIMBASKET

ul.Drukarska 50 lub e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl,

tel. 71 3252307

7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum    25 lipca  2019do 15.00Informacja w formie listy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły
8.Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole   26 lipca 2019
   pisemnie, zgodnie z  Zarządzenie, nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 04.01.2019

 ZASADY REKRUTACJI DO 3 – LETNIEGO LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie:

 • punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w przeliczeniu ze skali procentowej w zakresie:
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
 • przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • punkty za osiągnięcia uczniów – ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wg kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

Kandydat do LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET (jako szkoły ponadgimnazjalne)j może otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. maksymalnie 100 pkt za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
  w gimnazjum
  – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 2. maksymalnie 72 pkt za oceny z 4 następujących przedmiotów:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego (w przypadku 2 – brany jest pod uwagę lepszy wynik)
 3. oraz jednego przedmiotu dodatkowego: biologia
  1. zgodnie z zasadą:
   1. celujący                          – 18 pkt
   2. bardzo dobry                 – 17 pkt
   3. dobry                              – 14 pkt
   4. dostateczny                   –   8 pkt
   5. dopuszczający               –   2 pkt
 4. maksymalnie 28 pkt za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
  w tym:

  1. 7 pkt za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
  2. maksymalnie 18 pkt za inne osiągnięcia w tym: co najmniej 15 pkt za szczególne osiągnięcia
   w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 14 marca 2017 r., § 6;
  3. 3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);
Razem: 200 pkt
Kryteria – świadectwoPunkty w postępowaniu rekrutacyjnym (maksymalne)
Aktywność społeczna3 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem7pkt
Szczególne osiągnięcia18 pkt
Wynik z języka polskiego18 pkt
Wynik z matematyki18 pkt
Wynik z jęz. angielskiego lub innego języka nowożytnego nauczanego w szkole18 pkt
Wynik z biologii18 pkt
max 100 pkt
Kryteria – egzamin gimnazjalnyWyniki z egzaminu gimnazjalnego w %Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Wynik z jęz. polskiego100%x 0,2 = 20 pkt
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie100%x 0,2 = 20 pkt
Wynik z matematyki100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii)100%x 0,2 = 20 pkt
Wynik z jęz. obcego na poziomie podstawowym100%x 0,2 = 20 pkt
max 100 pkt
Razem                                                 200 pkt

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla gimnazjalistów oraz konkursów, turniejów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty inne podmioty działające na terenie szkoły na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na podstawie dyplomu lub zaświadczenia kuratora oświaty (lub dyrektora gimnazjum), przyjmowani są w pierwszej kolejności.

ZASADY REKRUTACJI DO 4 – LETNIEGO LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

 • punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty w przeliczeniu ze skali procentowej w zakresie:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego,
 • przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • punktów za osiągnięcia uczniów – ukończenie  szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wg kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

Kandydat do LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET (jako szkoły ponadpodstawowej) może otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. maksymalnie 100 pkt za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
  w szkole podstawowej
  – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów: języka polskiego i  matematyki oraz 0,30 pkt  z języka obcego nowożytnego
 2. maksymalnie 72 pkt za oceny z 4 następujących przedmiotów:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego
  4. oraz jednego przedmiotu dodatkowego: biologia , zgodnie z zasadą:
   1. celujący                          – 18 pkt
   2. bardzo dobry                 –  17 pkt
   3. dobry                              – 14 pkt
   4. dostateczny                   –   8 pkt
   5. dopuszczający               –   2 pkt
 3. maksymalnie 28 pkt za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
  w tym:

  1. 7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  2. maksymalnie 18 pkt za inne osiągnięcia w tym: za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 16 marca 2017 r., § 6;
  3. 3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);
Razem: 200 pkt
1.Kryteria – świadectwo Maksymalna ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
Aktywność społeczna3 pkt
Świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt
Szczególne osiągnięcia18 pkt
Wynik z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt
Wynik z matematyki ( za ocenę celującą)18 pkt
Wynik z jęz. angielskiego lub innego języka nowożytnego nauczanego w szkole ( za ocenę celującą)18 pkt
Wynik z  biologii (za ocenę celującą)18 pkt
max100 pkt
2.Kryteria – egzamin ósmoklasistyWyniki z egzaminu ósmoklasisty w %Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Wynik  z jęz. polskiego100%x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z jęz. obcego nowożytnego100%x 0,30 = 30 pkt
max 100 pkt

Szczegóły rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej do 4-letniego liceum regulują przepisy rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej – dokument może być składany: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo może być także składany w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty  – dokument może być składany: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo może być także składany w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.