rekrutacja liceum

Liceum sportowe – Wrocław

TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. CZYNNOŚCI DATA GODZ. MIEJSCE
 

1.

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ( formularz do pobrania tutaj: podanie-liceum-rekrutacja-2021

 UWAGA: Szkoła NIE BIERZE UDZIAŁU w elektronicznym  systemie rekrutacji do szkół gminy Wrocław, gdyż organem prowadzącym placówkę jest osoba fizyczna,  a nie gmina! Konieczne złożenie podania w formie papierowej (osobiście, listownie lub drogą mailową na adres:sekretriat@gimbasket.edu.pl)

     od 17  maja   2021 do 21 czerwca 2021
 

 8.00- 15.00

 

sekretariat szkół GIMBASKET – pokój 122 (I piętro)       ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307 lub e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl

 

2. Uzupełnienie podania o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 od 25 czerwca do 14 lipca 2021 8.00 – 15.00 sekretariat szkół GIMBASKET – pokój 122  (I piętro)

ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 14 lipca 2021 8.00 -15.00 sekretariat szkół GIMBASKET – pokój 122 (I piętro)       ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum 22  lipca 2021 do 15.00 sekretariat szkół GIMBASKET – pokój 122 (I piętro),       ul. Drukarska 50, tel. 71 3252307
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia w wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone  wcześniej  od 23 lipca do 30 lipca 2021 8.00 -15.00 sekretariat szkół GIMBASKET- pokój 122 (I piętro) ul.Drukarska 50 lub e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl, tel. 71 3252307
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum 2 sierpnia  2021 do 14.00 Informacja w formie listy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na stronie szkoły: www.gimbasket.edu.pl
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole         2 sierpnia  2021 Zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 w (Dz.U.poz.493 z późn.zm.) oraz terminami postępowania rekrutacyjnego ogłoszonymi przez MEN  na rok szkolny 2021/2022
8. Opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych       3 sierpnia 2021
Zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 w (Dz.U.poz.493 z późn.zm.) oraz terminami postępowania rekrutacyjnego ogłoszonymi przez MEN  na rok szkolny 2021/2022

 ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

 • punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty w przeliczeniu ze skali procentowej w zakresie:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego,
 • przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • punktów za osiągnięcia uczniów – ukończenie  szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wg kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

Kandydat do LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET (jako szkoły ponadpodstawowej) może otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. maksymalnie 100 pkt za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
  w szkole podstawowej
  – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów: języka polskiego i  matematyki oraz 0,30 pkt  z języka obcego nowożytnego
 2. maksymalnie 72 pkt za oceny z 4 następujących przedmiotów:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego
  4. oraz jednego przedmiotu dodatkowego: biologia , zgodnie z zasadą:
   1. celujący                          – 18 pkt
   2. bardzo dobry                 –  17 pkt
   3. dobry                              – 14 pkt
   4. dostateczny                   –   8 pkt
   5. dopuszczający               –   2 pkt
 3. maksymalnie 28 pkt za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
  w tym:

  1. 7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  2. maksymalnie 18 pkt za inne osiągnięcia w tym: za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 16 marca 2017 r., § 6;
  3. 3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);
Razem: 200 pkt
1.Kryteria – świadectwo  Maksymalna ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
Aktywność społeczna 3 pkt
Świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Szczególne osiągnięcia 18 pkt
Wynik z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
Wynik z matematyki ( za ocenę celującą) 18 pkt
Wynik z jęz. angielskiego lub innego języka nowożytnego nauczanego w szkole ( za ocenę celującą) 18 pkt
Wynik z  biologii (za ocenę celującą) 18 pkt
max 100 pkt
2.Kryteria – egzamin ósmoklasisty Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w % Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Wynik  z jęz. polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100%  x 0,35 = 35 pkt
Wynik z jęz. obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 pkt
max 100 pkt

Szczegóły rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej do  liceum regulują przepisy rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów:

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – dokument może być składany: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo może być także składany w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  – dokument może być składany: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo może być także składany w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.