Ruszyła XVI edycja programu stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego

STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU OGŁASZA XVI EDYCJĘ „PROGRAMU STYPENDIALNEGO RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO” na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z wieloletnią tradycją Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ogłasza XVI edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2015/2016.

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego dziewięć gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka i Żórawina).

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej mecenatem Powiatu Wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy na dzień składania wniosku o stypendium są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego oraz w nadchodzącym roku szkolnym będą uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych (kończących się egzaminem maturalnym).

Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach:

  • naukowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 posiadają szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75
  • artystyczna – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuk artystycznych, którzy uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 średnią ocen co najmniej 4,0
  • sportowa – dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 posiadają osiągnięcia w dyscyplinach sportowych potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 3,75.

Warunkiem ubiegania się o stypendium, oprócz spełnienia powyższych kryteriów, jest otrzymanie w roku szkolnym 2014/2015 co najmniej oceny poprawnej z zachowania.

Zasady przyznawania stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. listownie bądź w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131 (w Biurze Obsługi lub w pokojach nr 449 i 403.)

Do wniosku należy dołączyć:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
  • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne w roku szkolnym 2014/2015 (na podstawie których przyznawane będą punkty dodatkowe).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 071/722 18 42 oraz 071/722 18 22