Polityka Prywatności

scroll

Informacja o ochronie danych osobowych (przepisy RODO) w naszych placówkach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨, z podpisem, nasze placówki oświatowe – Szkoła Podstawowa UNISPORT i Liceum Sportowe GIMBASKET, ul. Drukarska 50,  53-312 Wrocław, stają się ich Administratorem.

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl lub abi@adametronics.pl

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą̨ wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się̨ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być́ różny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Instrukcji Kancelaryjnej  naszej placówki.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Nasze placówki stosują niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

Mają Państwo Prawo do:

 •  ochrony danych osobowych,
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
  oznacza to, że możecie Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej
 • do poprawiania danych
  jeżeli przetwarzane przez administratora dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.
 • do ograniczenia przetwarzania danych
  jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać, aby zakres danych został ogranicznoy,  o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.
 • do żądania usunięcia danych
  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa.
 • do przenoszenia danych do innego administratora danych
  Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku zrealizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem    o ochronie danych osobowych możeice Państwo poprosić, aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

 

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składać  można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w określonym celu.

Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.