Rekrutacja

Liceum Sportowe Gimbasket

scroll

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp. CZYNNOŚCI DATA GODZ. MIEJSCE
1.

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej liceum - formularz do pobrania tutaj

UWAGA: Szkoła NIE BIERZE UDZIAŁU w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół gminy Wrocław, gdyż organem prowadzącym placówkę jest osoba fizyczna, a nie gmina! Konieczne złożenie podania w formie papierowej (osobiście, listownie lub drogą mailową na: sekretriat@gimbasket.edu.pl)

od 16 maja 2024 do 17 czerwca 2024 8.00- 15.00 sekretariat szkół GIMBASKET – pokój 102 (I piętro) ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, tel. 71 3252307, 781515181 lub e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl
2. Uzupełnienie podania o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 do 05 lipca 2024 8.00 – 15.00 sekretariat szkół GIMBASKET – pokój 102 (I piętro) ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 tel. 71 3252307
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 12 lipca 2024 8.00 -15.00 sekretariat szkół GIMBASKET – pokój 102 (I piętro) ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, tel. 71 3252307
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum 15 lipca 2024 do 15.00 sekretariat szkół GIMBASKET – pokój 102 (I piętro), ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, tel. 71 3252307
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia w wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej od 16 lipca do 22 lipca 2024 8.00 -15.00 sekretariat szkół GIMBASKET- pokój 102 (I piętro) ul.Ofiar Oświęcimskich 38/40 lub e-mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl, tel. 71 3252307
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum 23 lipca 2024 do 12.00 Informacja w formie listy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na stronie szkoły: www.gimbasket.edu.pl
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 23 lipca 2024 do 15.00 Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025
8. Opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 23 lipca 2024 do 16.00 Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie:

 • punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty w przeliczeniu ze skali procentowej w zakresie:
  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego,
 • przeliczonych na punkty ocen z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • punktów za osiągnięcia uczniów – ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wg kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

 

Kandydat do LICEUM SPORTOWEGO GIMBASKET (jako szkoły ponadpodstawowej) może otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. maksymalnie 100 pkt za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
  w szkole podstawowej – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów: języka polskiego i  matematyki oraz 0,30 pkt  z języka obcego nowożytnego
 2. maksymalnie 72 pkt za oceny z 4 następujących przedmiotów:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego
  4. oraz jednego przedmiotu dodatkowego: biologia , zgodnie z zasadą:
   1. celujący                 – 18 pkt
   2. bardzo dobry       –  17 pkt
   3. dobry                     – 14 pkt
   4. dostateczny         –  8 pkt
   5. dopuszczający    –  2 pkt
 1. maksymalnie 28 pkt za kryteria ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną w tym:
  1. 7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  2. maksymalnie 18 pkt za inne osiągnięcia w tym: za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 16 marca 2017 r., § 6;
  3. 3 pkt za udokumentowaną działalność społeczną (za 1 formę aktywności);

 

Kryteria – świadectwo (max 100 pkt)

 • Aktywność społeczna – 3 pkt
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
 • Szczególne osiągnięcia – 18 pkt
 • Wynik z języka polskiego (za ocenę celującą) – 18 pkt
 • Wynik z matematyki ( za ocenę celującą) – 18 pkt
 • Wynik z jęz. angielskiego lub innego języka nowożytnego nauczanego w szkole ( za ocenę celującą) – 18 pkt
 • Wynik z biologii (za ocenę celującą) – 18 pkt

 

2.Kryteria – egzamin ósmoklasisty (max 100 pkt)

 • Wynik z jęz. polskiego – 100% x 0,35 = 35 pkt
 • Wynik z matematyki  – 100% x 0,35 = 35 pkt
 • Wynik z jęz. obcego nowożytnego – 100% x 0,30 = 30 pkt

Szczegóły rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej do liceum regulują przepisy rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów:

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – dokument może być składany: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo może być także składany w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – dokument może być składany: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo może być także składany w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

 

 

  FORMULARZ PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

  Dołącz podanie